Begrippenlijst

 1. Randapparatuur = Computerapparatuur van de consument.

 2. (Uit)lezen van gegevens: Dit betreft het uitlezen van gegevens, bestanden of inhoud die zich bevindt op de randapparatuur van de consument. De nieuwe regels gaan dus niet alleen over cookies. Onder het ‘uitlezen van gegevens vallen technieken als  device fingerprinting, java-scripts, webtaps, spionagesoftware, dialerprogramma’s en inbelprogramma’s, etc.

 3. Cookies = Alle gegevens/bestanden/inhoud (hoe ook genaamd) die op de randapparatuur van de consument worden geplaats. Belangrijk:

 4. Volgen van gedrag = Het verzamelen, combineren of analyseren van gegevens over het gebruik van diensten op internet door de consument voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. (art. 11.7a lid 1 sub 2 Tcw).

 5. Persoonsgegevens  = gegevens die herleidbaar zijn tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (dus niet een rechtspersoon) (art. 1 sub a WBP).

 6. Verwerking van persoonsgegevens = Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, het afschermen, uitwissen, vernietigen of andere mogelijke handelingen met persoonsgegevens. (art. 1 sub b WBP).

 7. Ondubbelzinnige toestemming =  elke vrije, specifieke en op informatie berustende ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt. De OPTA heeft bepaald dat dit minimaal door middel van opt-in gedaan moet worden. Opt-out (een aangevinkt hokje) wordt niet als ondubbelzinnig beschouwd.

 8. OPTA = De onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Deze organisatie controleert of marktpartijen (bedrijven) de wet naleven om consumenten te beschermen en heeft de bevoegdheid om sancties op te leggen.

 9. Expliciet = de consument moet weten aan wie en waarvoor hij toestemming geeft.

 10. Vrije wilsuiting  = de consument mag niet verplicht worden tot het geven van toestemming

 11. CBP = Het College bescherming persoonsgegevens. Deze organisatie ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.  De organisatie heeft de bevoegdheid om sancties op te leggen.

 12. Toestemming  = elke vrije, specifieke en op basis van informatie gedane wilsuiting. De wijze van toestemming is vormvrij. .

 13. Opt-in  = Toestemming geven vooraf, dus voordat de cookie wordt geplaatst.

 14. Opt-out = Bezwaar tegen het verwerken van informatie, bijvoorbeeld door middel van het verwijderen van een ‘vinkje’ dat automatisch aanstaat.

 15. Device fingerprinting  = een techniek waarbij computers op basis van specifieke eigenschappen en instellingen, zoals de versie-strings, ingestelde tijdzone, lettertypes en plugins, een unieke  ID toegewezen krijgen. Zo kunnen personen geïndentificeerd worden en kan een interesseprofiel bijgehouden worden.